Not: Tam Metinler aşağıdaki online form aracılığı ile bu sayfadan gönderilecektir. Tam metin gönderim tarihi 7 Ekim 2020 tarihine uzatılmıştır.

1- Tam Metinlerin son gönderim tarihi  7 Ekim 2020’dir.
2- Sempozyum tam metinlerde atıf sistemi olarak CMS, APA 6, ISNAD ve Hukuk Temel Alanına özgü yöntemler kabul edilmektedir. (Aşağıdaki formun altında CMS ve Hukuk Temel Alanı atıf yöntemi açıklanmıştır. ISNAD için ilgili siteyi ziyaret ediniz.)
3- Tam metin yazımı için buradaki şablon kullanılmalıdır.
4- Tam Metinler aşağıdaki online form aracılığı ile bu sayfadan gönderilecektir.

TAM METİN GÖNDERİM İŞLEMİ SONA ERMİŞTİR…

TAM METİN YAZIM KILAVUZU 

1- Tam Metinlerin son gönderim tarihi  7 Ekim 2020’dir.
2- Sempozyum tam metinlerde atıf sistemi olarak CMS, APA 6, ISNAD ve Hukuk Temel Alanına özgü yöntemler kabul edilmektedir. (Aşağıdaki metinde CMS ve Huku Temel Alanı atıf yöntemi açıklanmıştır.)
3- Tam metin yazımı için buradaki şablon kullanılmalıdır.
4- Tam Metinler özet bildirilerin kabul ilanından sonra online form aracılığı ile bu sayfadan gönderilecektir.

IV.ULUSLARARASI AKSARAY SEMPOZYUMU TAM METİN
YAYIN, YAZIM İLKELERİ, ATIF SİSTEMİ, KISALTMALAR DİZİNİ

Genel İlkeler

 • Gönderilen tüm tam metinler editörler kurulunun onayından geçerek yayımlanır.
 • Gönderilen yazılar, ulusal ve uluslararası geçerli bilimsel araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olmalıdır.
 • Yayımlanan yazıların bilim, hukuk ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir.
 • Belirtilen tarihler içinde gönderilmeyen tam metinler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu hususta ısrar edilmemesini rica ederiz.
 • Tam Metinler özet bildirilerin kabul ilanından sonra online form aracılığı ile bu sayfadan gönderilecektir.
 • Katılımcılar ile tam metinlerinin düzeltilmesine dair iletişim mail üzerinden gerçekleşecektir. Maile zamanında geri dönüş yapmayanların metinleri kabul edilmeyecektir.
 • Tam metinleri yazmadan önce Sempozyum yayın ilkelerini dikkatle okumanız rica edilmektedir.

Yayın İlkeleri

 • Sempozyumda sunulacak araştırmalar bilimsel, özgün ve alana katkı yapma özelliklerine sahip olmalıdır. Gönderilen yazılar daha önce yayımlanmamış, yayımlanmak üzere başka dergiye gönderilmemiş veya yayım için kabul edilmemiş olmalıdır. Ayrıca yayımlanmış bir araştırmayla büyük oranda benzerlik gösteren yazılar da değerlendirmeye alınmaz.
 • Bir metnin yayımlanıp yayımlanmaması, hakemlerin belirttikleri “Yayımlanabilir”, “Düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” ve “Yayımlanamaz” seçenekleriyle sunulan görüşleriyle karara bağlanır.
 • Bir bildirinin yayımlanabilmesi için en az iki hakemin değerlendirmesinin olumlu olması gerekir.
 • İki hakem tarafından “yayımlanamaz” görüşü bildirilen yazılar yayımlanmaz.
 • Bir olumlu bir olumsuz hakem değerlendirmesi durumunda üçüncü hakeme başvurulur.
 • “Düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” seçenekli durumlarda araştırma müellifin tashihine sunulur, tashih edilmiş nüshanın yayımlanmasına editörler kurulu karar verir.
 • Düzeltmelerden sonra yeniden görmek isteyen hakemlere araştırma tekrar sunulur.

Yazım İlkeleri

 • Yazılar, Microsoft Word programında yazılarak (çeviriler orijinal metinleri ile birlikte, resim, şema ve tablolar dâhil) editöre gönderilmelidir.
 • Sayfa kenar boşlukları; üst 2,5, sağ 2,5, sol 2,5 ve alt 2,5 cm olarak ayarlanmalıdır.
 • Makale başlıkları Türkçe ve İngilizce olarak 12 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.
 • Makalelerin 200-250 kelimelik Türkçe özü ve bu özün (abstract) İngilizce çevirisi, yabancı dildeki makalelerin ise Türkçe ve İngilizce özleri verilmelidir. Özetler 1o punto büyüklüğünde yazılmalıdır. Tam metinlerin ilk sayfası başlık ve özet bilgilerini içermeli 2. sayfadan itibaren giriş ve diğer bölümler yer almalıdır.
 • En az üç (3) en fazla beş (5) kelimelik anahtar kelimeler (Keywords), İngilizce ve Türkçe olarak verilmelidir.
 • Gövde metinleri, (kaynakça, resim, şekil, harita, vb. ekler hariç) en fazla on (10) sayfa, Microsoft Office Word programında Times New Roman fontu ile 11  punto büyüklüğünde, tek  satır aralıklı, iki yana yaslı ve hecelenmiş yazılmalıdır. 0,75 cm’lik sekme kullanılmalı ve paragraflar arasında boşluk bırakılmamalıdır.
 • Dipnotlar, 10 punto Times New Roman, tek satır aralıklı, sola yaslı ve hecelenmiş olmalıdır.
 • Tercüme edilen bir makalenin orijinal başlığı ve bibliyografik bilgileri, Türkçe metinde başlığın sağ üst kenarına eklenecek bir simge vasıtasıyla dipnotlar alanında belirtilmelidir.
 • Editör, yazıların imlâ vs. ile ilgili küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir. İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.
 • İmlâda, şapkalı ve transkriptli kelimelerin yazılışında tutarlı olunmalıdır.
 • Metin içinde vefat tarihi verilecekse  (ö. 425/1033) şeklinde olmalıdır.
 • Makalenin sonunda mutlaka “Kaynakça” verilmelidir.
 • Kaynakça ve atıflar, CMS. APA 6, ISNAD ve Hukuk Temel Alanı standardına göre hazırlanmalıdır.

Atıf Sistemleri

CMS (Chicago of Manual Style) Atıf Sistemi

AKŞİN, Sina; Ana Çizgileriyle Türkiye’nin Yakın Tarihi 1789-1980, 4. Basım, İmaj Yayıncılık, Ankara 2001, s. 26.

 • a.yer., a.g.e., a.mlf., ibid gibi kısaltmalar kullanılmamalıdır.
 • Kaynaklar arası, noktalı virgül ile ayrılmalıdır. Aynı kaynağa atıfların arası virgül ile ayrılarak, virgül öncesine birleştirilip sonrasında boşluk bırakılmalıdır.
 • Kaynakça, metnin sonunda yazarların soyadına veya meşhur adına göre alfabetik olarak yazılmalıdır.
 • Kaynakçada, Arap isimleri çok uzatılmamalı ve yazar adı önündeki “el” takıları yazılmamalıdır.
 • Kaynakçada, varsa iki, üç veya daha çok yazar, açık olarak zikredilmelidir.
 • Kaynakçada, müelliflerin vefat tarihi verilmemelidir.
 • Kaynakçada bir yazarın birden fazla yayını olması halinde yayım tarihine göre sıralanmalı ve alt alta “——,”şeklinde yazar ismi verilmeden sıralanmalıdır.
 • Basılmış sempozyum bildirilerinin, ansiklopedi maddelerinin ve kitap bölümlerinin yayınlandıkları eser içerisinde yer aldıkları sayfa aralıkları, (varsa) cilt numaraları kaynakçada verilmelidir.
 1. Kitap

İlk geçtiği yerde: Yazar(lar)ın soyadı/meşhur adı ve adı, eserin tam ismi (italik), (varsa) tercüme edenin, tahkik edenin, hazırlayanın veya editörün adı ve soyadı, (varsa) yayınevi, baskı sayısı, basım yeri, basım yılı, (varsa) Roma rakamla cilt sayısı ve sayfa numarası. Eserde olanlar bu sıraya göre yazılır.

Eserin yayınevi, baskı sayısı (varsa), basım yeri ve yılı biliniyorsa yazılmalıdır. Basım yeri yoksa yy. basım tarihi yoksa ty. kısaltması kullanılmalıdır.

Ciltlerin baskı tarihleri farklı ise ilk geçtiği yerde tüm ciltlerin baskı tarihleri birlikte verilir. (Kahire 1934-1962).

İkinci geçtiği yerde: Yazar(lar)ın soyadı, anlamlı kısaltılmış eser adı (italik), (varsa) Roma rakamla cilt sayısı ve sayfa numarası veya aralığı.

Kaynakçada: Bibliyografik künyeler, ilk geçtiği yerdeki gibi tam olarak verilmeli. Varsa iki, üç veya daha çok yazar, açık olarak zikredilmeli. Ancak cilt sayısı ve sayfa numarası yazılmamalı.

Tek Yazarlı:

* Ülken, Hilmi Ziya, İslam Felsefesi Tarihi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul 1957, II, 28-29.

– Ülken, İslam Felsefesi Tarihi, II, 28-29.

* Görmez, Mehmet, Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, Türkiye Diyanet Vakfı Yay. II. bs. Ankara 2000, s. 102.

– Görmez, Metodoloji Sorunu, ss. 24-33.

* Ahmed Cevdet Paşa, Kısâs-ı Enbiyâ ve Tevârîh-i Hulefâ, sad. Ali Arslan, Arslan Yay. İstanbul 1980, I, 34.

– Ahmed Cevdet Paşa, Kısâs-ı Enbiyâ, I, 34.

* Ankaravî, İsmail, Minhâcu’l-fukarâ -Fakirlerin Yolu-, haz. Saadettin Ekici, III. bs. İnsan Yay. İstanbul 2011, s. 405.

– Ankaravî, Minhâcu’l-fukarâ, s. 405.

İki Yazarlı:

* Ali, Kecia-Leaman, Oliver, Islam: The Key Concepts, Routledge, London/New York 2008, s. 155-58.

– Ali,-Leaman, Islam: The Key Concepts, s. 155-58.

Üç veya Daha Çok Yazarlı:

* Topaloğlu, Bekir vd., İslam’da İnanç Esasları, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. İstanbul 1998, s. 25.

– Topaloğlu vd., İslam’da İnanç Esasları, s. 25.

Arapça Eserler:

 • Arapça eser adlarının ilk harfi büyük, diğerleri küçük yazılır. Arada geçen özel isimlerin ilk harfi ise büyük yazılır. Varsa eser önündeki “el” takıları küçük harfle yazılır, araya tire konur ve alfabetik sıralamada dikkate alınmaz. Yazar önündeki “el” takıları yazılmaz (Bağdadî, el-Fark beyne’l-fırak).

* Tahâvî, Ebû Ca’fer, Şerhu müşkili’l-âsâr, thk. Şuayb Arnavut, Müessesetü’r-Risâle, I. bs. Beyrut 1994, X, 234.

– Tahâvî, Şerhu müşkili’l-âsâr, X, 234.

* Zehebî, Muhammed, et-Tefsîr ve’l-müfessirûn, Mektebtü Vehbe, Kahire ty. II, 265.

– Zehebî, et-Tefsîr ve’l-müfessirûn, II, 265.

* Cüveynî, İmâmü’l-Harameyn, el-İrşâd ilâ kavâtı’ıl-edille fi usûli’l-i‘tikâd, thk. M. Yûsuf Mûsâ ve A. Abdülhamid, Mektebetü’l-Hancî, Kahire 1369/1950, s. 181.

– Cüveynî, el-İrşâd, s. 181.

* Râzî, Fahruddin, Mefâtîhu’l-gayb: et-Tefsîru’l-kebîr, thk. M. Muhyiddin Abdülhamid Kahire 1934-1962), I, 45.

– Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, II, 35.

Çeviri:

* İzutsu, Toshihiko, Kur’ân’da Dini ve Ahlaki Kavramlar, çev. Selâhattin Ayaz, Pınar Yay. İstanbul ty. s. 125.

– İzutsu,  Kur’ân’da Dini ve Ahlaki Kavramlar, s. 125.

 1. Makale

İlk geçtiği yerde: Yazar(lar)ın soyadı/meşhur adı ve adı, makalenin tam ismi (tırnak içinde ve düz metin), derginin kısaltılmış adı  (italik), (varsa) çeviren, (varsa) basım yeri, (varsa) cilt sayısı, (varsa) sayı numarası, (varsa) basım yılı, sayfa numarası veya aralığı. Makale hakkında mevcut bilgiler bu sıraya göre yazılır.

İkinci geçtiği yerde: Yazar(lar)ın soyadı, makalenin anlamlı kısaltılmış adı (tırnak içinde ve düz metin), sayfa numarası veya aralığı.

Kaynakçada: Bibliyografik künyeler, ilk geçtiği yerdeki gibi tam olarak yazılmalı. Varsa iki yazar açık, üç veya daha çok yazar varsa ilk yazar yazılıp diğerleri vd. olarak zikredilmeli. Dergilerin tam ismi ile parantez içerisinde kısaltması (italik) yazılmalı. Sayfa aralığı verilmeli.

* Karapınar, Fikret, “Hadis Şerhlerinde Kullanılan Yorumlama Biçimleri ‘…Oruç bana aittir…’ Hadisi Örneği”, Marife, Konya, 9/1 (2009): 57-60.

– Karapınar, “Hadis Şerhlerinde Kullanılan Yorumlama Biçimleri”, s. 89.

* Okumuşlar, Muhiddin, “Din Eğitiminde Etkin Bir Yöntem Olarak Hikaye”, SÜİFD, Konya, 21 (2006): 239.

– Okumuşlar, “Din Eğitiminde Etkin Bir Yöntem Olarak Hikaye”, ss. 239-245.

* Öztürk, Mustafa, “Tefsirde Zahir-Bâtın Düalizmi ya da Tasavvufi Aşırı Yorum”, İslâmiyât, Ankara, 2/3 (1999): 34-45.

– Öztürk, “Tefsirde Zahir-Bâtın Düalizmi”, s. 48.

* Ünal, İsmail Hakkı, “Seçmeci ve Eleştirel Yaklaşım veya Hz. Peygamber’i (s.a.v.) Anlamak”, İAD, Ankara, 10/1-2-3 (1997): 42-50.

– Ünal, “Seçmeci ve Eleştirel Yaklaşım veya Hz. Peygamber’i (s.a.v.) Anlamak”, s. 49.

* Yıldırım, Ahmet, “Hadisleri Anlamada İşârî Yorum”, SDÜİFD, Isparta, 13 (2004): 13-36.

– Yıldırım, “Hadisleri Anlamada İşârî Yorum”, ss. 16-18.

* Ebû Gudde, Abdu’l-Fettâh, “Halku’l-Kur’ân Meselesi, Raviler, Muhaddisler, Cerh ve Ta’dil Kitaplarına Tesiri”, çev. Mücteba Uğur, AÜİFD, Ankara, 20 (1975): 307-321.

– Ebû Gudde, ‘‘Halku’l-Kur’ân Meselesi, Raviler, Muhaddisler, Cerh ve Ta’dil Kitaplarına Tesiri’’, s. 307.

 1. Ansiklopedi Maddesi

* Kandemir, M. Yaşar vd. “Ahmed b. Hanbel”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1989, II, 78. (Maddenin iki yazarı açıkça yazılır, üç veya daha çok yazar varsa ilk yazar yazılıp diğerleri vd. olarak zikredilir. Ancak kaynakçada açık olarak yazılmalı).

– Kandemir vd., “Ahmed b. Hanbel”, DİA, II, 79.

* Schacht, Josef, “Murted”, İslam Ansiklopedisi, MEB Yay. İstanbul 1998, II, 66.

– Schacht, “Murted”, İA, II, 67.

 1. Kitap Bölümü, Basılmış Bildiri Kitabı

* Fazlur Rahman, “Revival and Reform in Islam”, The Cambridge History of Islam, ed. Peter Malcolm Holt vd. Cambridge University Press, Cambridge 1970, II, 632–56.

– Fazlur Rahman, “Revival and Reform in Islam”, II, 635.

* Karluk, Sadık Rıdvan, “Kıbrıs’ın AB Üyeliği AB’yi Böler mi?”, Avrupa Birliği Üzerine Notlar, ed. Oğuz Kaymakçı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2005, ss. 263-287.

– Karluk, “Kıbrıs’ın AB Üyeliği AB’yi Böler mi?”, s. 277.

* Ağırman, Cemal, “Rivâyet Farklılıkları ve Hadislerin Anlaşılmasında Rivâyet Farklılıklarının Rolü”, Günümüzde Sünnetin Anlaşılması Sempozyumu, 20-30 Mayıs 2004 Bursa, Kur’ân Araştırmaları Vakfı Kurav Yay. Bursa 2005, ss. 117-137.

– Ağırman, “Rivâyet Farklılıkları ve Hadislerin Anlaşılmasında Rivâyet Farklılıklarının Rolü”, s. 124.

 1. Tez

İlk geçtiği yer ve kaynakçada: Dadan, Ali, İslâm Tarihi Kaynaklarında Türkler -Câhiliye Döneminden Emevîler’in Sonuna Kadar-, Basılmamış Doktora tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2013, s. 67. (Kaynakçada sayfa numarası yazılmaz)

İkinci geçtiği yerde: Dadan, İslâm Tarihi Kaynaklarında Türkler, s. 67.

 1. Kur’an ve Kitab-ı Mukaddes
 2. Ayet:

* Bakara 2/22. (ilk rakam sure numarasını, ikinci rakam ise ayet numarasını gösterir).

 1. Kitab-ı Mukaddes:

* Tekvin 34:21; Matta 7:6.

 1. Hadis-i Şerif

Kütüb-i Sitte, Concordance sistemine göre verilmelidir.

 1. Bölüm (kitap) adından sonra bâb numarası verilenler:

Buhârî, Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn Mâce, Nesâî, Dârimî

* Buhârî, İman 21 (112); Tirmizî, Salât 2 (321). Parantez içindeki rakamlar hadis numarası olup tercihe bağlıdır.

 1. Bölüm (kitap) adından sonra hadis numarası verilenler:

Müslim ve Mâlik

* Müslim, Zekât 21 (245) bu son rakam baştan sona kitabın tamamının sıralı hadis numarası olup tercihe bağlıdır.

 1. Bunların dışındaki hadis kitaplarında cilt ve sayfa numarası verilmelidir:

* Abdürrezzak, Musannef, II, 214 (2345); Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 567 (3467). Parantez içindeki rakamlar baştan sona kitabın hadis numarası olup tercihe bağlıdır.

 1. Online Kaynak

İlk geçtiği yer ve kaynakçada: Yazar soyadı, adı, adres çubuğunda yer alan ibare olduğu gibi yazılmalı ayrıca sonuna erişim tarihi eklenmedir.

* Varol, Mehmet Bahaüddin, “Dijital Ortamda Siyer Anlatım ve Öğretimi”, http://www.sonpeygamber.info/dijital-ortamda-siyer-anlatim-ve-ogretimi-tespitler-problemler-teklifler, (et. 08.07.2015). (Köprü kaldırılmalıdır)

* Eşitgin, Dinçer, “Büyüme Romanı (Bildungsroman) Kavramı Etrafında Aşk-ı Memnu ve Roman Kişisi Nihal”, Millî Eğitim Dergisi, S. 162, Ankara 2004, http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/162/esitgin.htm, (et. 29.08.2015). (Köprü kaldırılmalıdır)

* Mengi, Mine, “Divan Şiiri ve Bikr-i Mana”, Divan Şiiri Yazıları, Akçağ Yay. Ankara 2000, s. 22-29, http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20%20EDEBIYATI/2.php, (et. 29.08.2015). (Köprü kaldırılmalıdır)

* Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi, Çukurova Üniversitesi, http://turkoloji.cu.edu.tr, (et. 29.08.2015). (Köprü kaldırılmalıdır)

* Milli Kütüphane, Milli Kütüphane, http://www.mkutup.gov.tr, (et. 29.08.2015). (Köprü kaldırılmalıdır)

* Horata, Osman, Prof. Dr. Osman Horata, http://www.turkoloji.hacettepe.edu.tr/osman.shtml, (et. 14.04.2005). (Köprü kaldırılmalıdır)

 1. Yazma Eserler

* Gülâbâdî, Ebû Bekir, Maâni’l-Ahbâr, Topkapı Müzesi Kütüphanesi, III. Ahmed Böl. nu: 538.

– Gülâbâdî, Maâni’l-Ahbâr, III. Ahmed Böl. nu: 538, vr. 30/a.

 1. Yazarı Olmayan Eserler

Yazarı belirtilmeyen kitap, ansiklopedi vb. eserlerde, eserin ismi ile diğer bilgiler yazılır.

Türkçe Sözlük I, Türk Dil Kurumu Yay. Ankara 1988, s. 234.

İmlâ Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yay. Ankara 2000, s. 304.

HUKUK TEMEL ALANI ATIF KURALLARI

 1. Hukuk Temel alanında sayfa altı dipnot sistemi kullanılmalıdır.
 2. Bir esere ilk atıf yapıldığı yerde aşağıda belirtilen şekilde kaynağın tüm detayları belirtilmelidir.

-Kitap (Tek Yazarlı)

Yazarın Soyadı, Adı (Yıl) Kitap adı, Baskı, Şehir, Yayınevi, Sayfa Numarası

-Kitap (Çok Yazarlı)

Yazarın Soyadı, Adı & 2. Yazarın Soyadı, Adı (Yıl) Kitap adı, Baskı, Şehir, Yayınevi, Sayfa Numarası.

-Editörlü Kitap

Editörün Soyadı, Adı (Editör) (Yıl) Kitap adı, Baskı, Şehir, Yayınevi, Sayfa Numarası

-Kitap Bölümü

Yazarın Soyadı, Adı, ‘Makalenin adı’ : Editörün Soyadı, Adı (Editör) (Yıl) Kitap adı, Baskı, Şehir, Yayınevi, Sayfa Numarası.

-Çeviri Kitap

Yazarın Soyadı, Adı (Yıl) Kitap adı, Baskı, Şehir, Yayınevi (Çeviren: Çevirenin Soyadı, Adı (Yıl) Çeviri Kitap Adı, Baskı, Şehir, Yayınevi), Sayfa Numarası

-Elektronik Kitap

Yazarın Soyadı, Adı (^Yıl) Kitap adı s.e.t. TARİH.

-Elektronik Kitap Bölümü

Yazarın Soyadı, Adı (Yıl) ‘Makalenin adı’ : Editörün Soyadı, Adı (Yıl) Kitap adı s.e.t. TARİH.

-Makale

Yazarın Soyadı, Adı (Yıl), ‘Makale adı’ Dergi adı, Sayı: Cilt:, İlk ve Son Sayfa Sayfa Aralığı, Sayfa Numarası.

-Elektronik Makale

Yazarın Soyadı, Adı (Yıl) ‘Makale ismi’ , Dergi adı s.e.t. TARİH.

-Konferans Tebliği

Yazarın Soyadı, Adı, ‘Tebliğin Başlığı’: Editörün Soyadı, Adı (Editör), Konferans İsmi, Tarih, Yer.

-Tez

Yazarın Soyadı, Adı (Yıl) ‘Tez Başlığı’ (Türü: Yüksek Lisans-Doktora), Üniversite, Enstitü, Sayfa Numarası.

Mahkeme Kararı

Merci İlgili Daire, Tarih, Esas, Karar (Kaynak).

-İnternet Adresi

Yazarın Soyadı, Adı, Mecra, Başlık s.e.t. TARİH.

(“s.e.t.” ifadesi son erişim tarihini ifade etmektedir.)

3. İlk atıf yapıldıktan sonra devam eden kısımlarında ise sadece ‘Yazarın Soyadı, atıf yapılacak sayfa’ şeklinde belirtilerek atıf sürdürülmelidir.

4. Aynı yazarın birden fazla eserine atıf yapılmışsa ilk atıflardan sonra gelen atıflarda eserleri ayırt etmek amacıyla eserlere bir kısa ad konulmalı ve bu kısa adlar kaynakçada da en sonda parantez içinde yazılmalıdır.

(Yazarın Soyadı, Eserin Kısa Adı, atıf yapılacak sayfa)

5. Yazarların ve Editörlerin soyadları kalın (bold) yazılmalıdır.

6. Bir dipnotta birden fazla atıf var ise atıflar noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır.

7. Kaynakçada ise 2. Maddede gösterilen atıf kurallarına uygun olarak ancak son kısımdaki atıf yapılacak sayfa numarası çıkarılmak suretiyle kaynaklar yazarın soyadlarının alfabetik sırasına göre sıralanmalıdır.